Tôi có thể bắt đầu thanh toán cho Common Application bằng cách nào?