Tôi không thể nộp đơn đăng ký vào Common Application sau khi đã hoàn tất thanh toán. Tôi nên làm gì?

Cần trợ giúp khẩn cấp?