Khoản thanh toán của tôi cho Common Application đã bị từ chối. Tôi có thể thử thanh toán lần nữa không?

Cần trợ giúp khẩn cấp?