Chuyến đến nội dung chính

Khoản thanh toán của tôi cho Common Application có thể được hoàn trả không?