Tôi có thể sửa chi tiết người trả tiền của khoản thanh toán của tôi cho Common Application bằng cách nào?

Cần trợ giúp khẩn cấp?