Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể sửa thông tin người trả tiền của khoản thanh toán của tôi cho Common Application bằng cách nào?