Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể thay đổi phương thức thanh toán cho Common Application bằng cách nào?