Tại sao lại có khoản phí áp dụng đối với khoản thanh toán của tôi cho Common Application?

Cần trợ giúp khẩn cấp?