Chuyến đến nội dung chính

Tại sao lại có khoản phí áp dụng vào khoản thanh toán của tôi cho Common Application?