"Lặp lại thanh toán" là gì?

Cần trợ giúp khẩn cấp?