Ứng dụng di động - Tôi có thể thay đổi địa chỉ e-mail tài khoản Flywire của tôi bằng cách nào?

Cần trợ giúp khẩn cấp?