Ứng dụng di động - Tôi hủy thanh toán của tôi bằng cách nào?

Cần trợ giúp khẩn cấp?