Ứng dụng di động - Tôi thay đổi phương thức thanh toán của tôi bằng cách nào?

Cần trợ giúp khẩn cấp?