Chuyến đến nội dung chính

Điều gì sẽ xảy ra nếu ngân hàng của tôi nhập thông tin không chính xác về việc chuyển khoản quốc tế?