Ý nghĩa của mỗi trạng thái hoàn tiền là gì?

Cần trợ giúp khẩn cấp?