Tôi có thể chỉ định tài khoản mà khoản hoàn tiền sẽ được gửi tới không?

Cần trợ giúp khẩn cấp?