Tôi có thể nộp đơn đăng ký bằng cách nào sau khi hoàn tất việc thanh toán?

Cần trợ giúp khẩn cấp?