Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể nộp đơn đăng ký sau khi hoàn tất thanh toán bằng cách nào?