Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể quản lý nhiều khoản thanh toán cho Common Application bằng cách nào?