Tôi có thể quản lý nhiều khoản thanh toán cho Common Application bằng cách nào?

Cần trợ giúp khẩn cấp?