“Chứng từ giao dịch gốc” của tôi trông như thế nào?

Cần trợ giúp khẩn cấp?