Loại chương trình nào có thể được thanh toán qua Flywire?

Cần trợ giúp khẩn cấp?