Flywire cung cấp các phương thức thanh toán nào?

Cần trợ giúp khẩn cấp?