Chuyến đến nội dung chính

Tại sao có chênh lệch về số tiền giữa các tùy chọn thanh toán?