Tại sao có chênh lệch về số tiền giữa các tùy chọn thanh toán?

Cần trợ giúp khẩn cấp?