Tại sao lại có sự chênh lệch số tiền giữa các tùy chọn phương thức thanh toán?

Cần trợ giúp khẩn cấp?