Tại sao lại có sự chênh lệch số tiền giữa các phương thức thanh toán?

Cần trợ giúp khẩn cấp?