Tôi có cần tài khoản Flywire không?

Cần trợ giúp khẩn cấp?