Chuyến đến nội dung chính

Có giới hạn nào về số tiền tôi có thể gửi không?