Có giới hạn nào về số tiền tôi có thể gửi không?

Cần trợ giúp khẩn cấp?