Chuyến đến nội dung chính

Tại sao Flywire lại yêu cầu địa chỉ đường phố của người trả tiền?