Tại sao Flywire lại yêu cầu địa chỉ đường phố của người trả tiền?

Cần trợ giúp khẩn cấp?