Chuyến đến nội dung chính

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể chuyển tiền đến Flywire trước ngày đáo hạn?