Điều gì xảy ra nếu tôi không thể chuyển khoản tiền sang Flywire trước ngày đáo hạn?

Cần trợ giúp khẩn cấp?