Tôi hủy thanh toán của tôi bằng cách nào? 

Cần trợ giúp khẩn cấp?