Ý nghĩa của từng trạng thái thanh toán là gì?

Cần trợ giúp khẩn cấp?