Khi nào tổ chức giáo dục của tôi sẽ nhận được khoản thanh toán của tôi?

Cần trợ giúp khẩn cấp?