Tôi đã thực hiện chuyển tiền, tiếp theo là gì?

Cần trợ giúp khẩn cấp?