Tôi đã nhận được e-mail xác nhận việc chuyển giao thanh toán, tiếp theo là gì?

Cần trợ giúp khẩn cấp?