Điều gì sẽ xảy ra nếu ngân hàng của tôi đã gửi cho bạn không đúng loại tiền tệ?

Cần trợ giúp khẩn cấp?