Tài liệu SWIFT MT103 là gì?

Cần trợ giúp khẩn cấp?