Chuyến đến nội dung chính

Tôi có một giới hạn chuyển khoản ngân hàng. Tôi có thể thực hiện chia thanh toán thành nhiều khoản không?