Chuyến đến nội dung chính

Tại sao tài khoản ngân hàng Flywire lại nằm tại London?