Bạn có tính bất kỳ loại phí nào cho thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng không?

Cần trợ giúp khẩn cấp?