Chuyến đến nội dung chính

Quốc gia của tôi không được liệt kê, tôi vẫn có thể thanh toán bằng Flywire chứ?