Thành viên gia đình, bạn bè hoặc bên thứ ba có thể thay mặt tôi trả tiền không?

Cần trợ giúp khẩn cấp?