Chuyến đến nội dung chính

Đối với "Thông tin người trả tiền" thì tôi nên cung cấp thông tin của ai?