Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể chỉnh sửa thông tin thanh toán đã nhập bằng cách nào?