Tôi có thể chỉnh sửa thông tin thanh toán đã nhập bằng cách nào?

Cần trợ giúp khẩn cấp?