Chuyến đến nội dung chính

Tôi thay đổi số tiền trên yêu cầu thanh toán của tôi bằng cách nào?