Tôi thay đổi số tiền trên yêu cầu thanh toán của tôi bằng cách nào?

Cần trợ giúp khẩn cấp?